Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) №297 Дніпровської міської ради

 

кошторис

"ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118"
 
Затверджений у сумі:
П'ять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч двісті сім 5365207 грн
                  (сума словами і цифрами)
 
 
В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти   департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(посада)
Олена ЯКОВЕНКО
(підпис)
01.02.2024
(число, місяць, рік)
М.П.
КОШТОРИС
на 2024 рік
26510075 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №297 Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпра
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)
 
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)
 
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
 
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    0611010   Надання дошкільної освіти  )
Код Усього на рік РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5365207 5365207
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5365207 х 5365207
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х
(розписати за підгрупами) х
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами) х
 інші надходження, у тому числі: х
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету) х
х ** **
 
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ  х 5365207 5365207
  КРЕДИТІВ - усього
Поточні видатки 2000 5365207 5365207
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4773238 4773238
Оплата праці 2110 3912490 3912490
Заробітна плата 2111 3912490 3912490
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120 860748 860748
Використання товарів і послуг 2200 591969 591969
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 591969 591969
Оплата теплопостачання 2271 334672 334672
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 30624 30624
Оплата електроенергії 2273 220140 220140
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 6533 6533
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
 
Керівник Світлана ЄРОШКІНА
(підпис) 
 
 
Начальник відділу централізованої бухгалтерії
при департаменті  гуманітарної політики
Дніпровської міської ради №1  (закладів освіти Амур-
Нижньодніпровського та Індустріального районів) Вікторія МАТВІЄНКО
(підпис) 
01.02.2024
(число, місяць, рік)
М.П.***
* Виноску виключено
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.