Індустріальний район. Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок) № 297 Дніпровської міської ради

 

відкритий доступ статутні документи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Департамент гуманітарної політики

Дніпровської  міської ради

Наказ від _____ 20__ р. № _______

 

Директор  департаменту

________________ Г.В. Глядчишин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  СТАТУТ

комунального закладу освіти

«дошкільний навчальнИЙ заклад

 (ясла-садок) № 297»

Дніпровської  міської ради

(нова редакція)

 

 

 

 

                                                                                  Прийнято

Радою дошкільного навчального закладу

Протокол від ________________року № ______

 

 

 

м. Дніпро

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний  навчальний заклад (ясла- садок) № 297», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення

від 17.01.2002 р. №6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006р.

номер запису 12241050002029475, ідентифікаційний код 26510075

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад освіти – «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 297» ДніпрОВСЬКОЇ Міської Ради (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. №6, 03.05.2006р №175 ; 25.11.2009р., номер запису 12241050002029475, ідентифікаційний код 26510075.  

1.2.   Місцезнаходження Комунального закладу освіти « ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) №297 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ( скорочена назва –ДНЗ № 297):

49051,м.Дніпро,

просп. П.Калнишевського,34-в (вул. Косіора,34-в)

телефон(056) 726-33-72.

1.3.   Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської  міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт  приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 ( зі змінами ) , іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

1.5.   Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 1. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення  права дитини  на доступність і безоплатність  дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 2. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
 • виховання у дітей любові до України, свого народу;
 • залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі діяльності дошкільного закладу;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
  1. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
  2. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством , державою за :
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
  1. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ      

 1. Дошкільний заклад розрахований на 110 місць.
 2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
 3. У дошкільному закладі функціонують групи:
 • загального розвитку – 6 груп;
  1. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи короткотривалого перебування дітей, 12-годинного перебування дітей та групи з гнучким режимом дня.
  2. Наповнюваність груп дітьми становить:
 • від 1 року до 3 років - 15 осіб,
 • від 3 років до 6 років – 20 осіб,
 • в оздоровчий  період – 15 осіб.
 • різновікові групи – 15 осіб.
  1. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей , постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних ,  малозабезпечених сімей та дітей , батьки яких є учасниками АТО);
 • направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.
  1. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
  2. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
 2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
 • з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
 • з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

 1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться  літні оздоровчі заходи.

 1. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період літнього оздоровлення.
 2. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та  погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської ти міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
 3. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством , (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
 4. Організація навчально - виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового  компонента дошкільної освіти, чинних ( державних та альтернативних) програм.
 5. Дошкільний заклад організовує навчально – виховний   процес за таким  напрямом:

- еколого - валеологічний;

- родинний;

- художньо-естетичний;

- національно-патріотичний;

- музично-естетичний;

-інтелектуально-пізнавальний;

-гуманітарний;

-фізкультурно-оздоровчий;

-марально-духовний.

4.7.Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги

відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами , затвердженого спільним  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України , Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 « Про затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 №736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти  і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 « Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відпо-

відно до вимог чинного законодавства.

5.2.Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради   на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до  норм харчування.

5.3.Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.

5.4.У дошкільному закладі встановлено: триразове харчування ( сніданок, обід, підвечірок).

5.5.Контроль за організацією та якістю харчування,  закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових  страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється медичними працівниками  та керівником закладу.

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1.     У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють  згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД№9  (дитяча поліклініка).

6.2.     Медичний персонал здійснює  обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку  згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей  батьків або осіб, які їх замінюють.

         6.3. Забезпечує санітарно – гігієнічну, санітарно – просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу  з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:

 • діти дошкільного віку;
 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники;
 • помічники вихователів :
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають додаткові  освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2.    На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.5.Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону  України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні ( профілактичні огляди) за місцем мешкання.

7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.7.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти ( управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради , департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), , нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії  Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.10. Педагогічні працівники мають право:

 • вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.11.Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

1.Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України  ( 254к/96 –ВР), Законом України « Про освіту»та іншими нормативно – правовими актами.

2. Дитина має право на гарантоване державою право на :

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь–яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;

7.13.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною

дошкільної освіти;

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально–технічної бази дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу за хворобою, батьки зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
 • дотримуватись режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
 • співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.
 • Відповідно до Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів ,затвердженого наказом Міністерства охорони  здоров’я  України

      від 24.03.2016 № 234 , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України

      від 14.10.2016  за № 563/28693, діти з ознаками інфікційного захворювання  до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесенного інфекційного захворювання  приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває  під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності  у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • забезпечувати умови  для здобуття дітьми  старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь- якою формою ;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність , шанобливес тавлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
 • дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
 • співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади  наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно  з чинним законодавством

         Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», положенням «Про дошкільний  навчальний заклад» (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном  дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу(практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчальну-виховну, методичну  та фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу
 • забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник , педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

         Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

         Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.

         Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.

         Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

         Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
 • обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення  , її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності  дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

         Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

         Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття  дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.6. У дошкільному закладі  діє  батьківський комітет згідно з положенням «Про батьківські  комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним  органом громадського  самоврядування,  створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб , які їх замінюють по одному представнику  від кожної вікової групи та діє від їх імені.

         Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету  обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет  голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету  здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення  керівництва закладу про його заснування.

         Основними завданнями батьківського комітету є:

 • захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку  батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей  у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 5470 кв. м згідно з технічним паспортом.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської  міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • майно власника;
 •  кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.

       За рішенням власника  бухгалтерський облік здійснюється або самостійно , або  централізовано.

10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків) або їх частин серед засновників(учасників),членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

10.7. Доходи(прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  її установчими документами.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

            11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником,  департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів .

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

 

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації  (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством,  за рішенням суду.

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації,  злиття, поділу,  приєднання або  перетворення)  передбачається  передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду  або зарахування до доходу бюджету.

12.5.  Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.